คำถามที่พบบ่อย

คำถาม ก่อนสมัครเงินกู้

ไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับประเภทสัญญาและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ (โดยผู้ให้กู้เป็นฝ่ายพิจารณา)

 • แบบมีหลักประกันโดยใช้บุคคลค้ำประกัน
 • แบบไม่มีหลักประกัน หรือ แบบไม่มีหลักประกันแต่ใช้เอกสารวางไว้เป็นประกัน เช่น สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
ทั้งนี้จำเป็นต้องมีบุคคลที่ยินยอมเป็นผู้ติดต่อฉุกเฉินให้ท่าน

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
 • หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้กู้
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน (กรณีกู้แบบมีบุคคลค้ำประกัน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (กรณีกู้แบบมีบุคคลค้ำประกัน)
 • เอกสารวางประกัน เช่น สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 • บุคคลธรรมดา
 • ปัจจุบันอาศัยหรือทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร
 • มีอายุระหว่าง 25 ถึง 50 ปี
 • มีเงินเดือนประจำ หรือมีรายได้ขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน
ขอสงวนสิทธิ์ เกณฑ์พิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ผลการพิจารณาของบริษัทถือเป็นข้อสิ้นสุด

รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น

 • เริ่มต้นจากเข้า LINE PKR เงินกู้ (เข้าโดยใช้โทรศัพท์)
 • เลือกเมนู "ขอกู้เงิน"
 • กรอกข้อมูล และดำเนินการตามขั้นตอน

หลังจากสมัครเข้ามาแล้ว มีขั้นตอนและเวลาพิจารณาดังนี้

 • เมื่อสมัครเข้ามาแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ใช้เวลา 1-2 วันทำการ และแจ้งขอเอกสารที่ต้องใช้พิจารณาสินเชื่อ
 • เมื่อได้รับเอกสารจากผู้สมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 2-5 วันทำการ
 • หากมีความคืบหน้าในขั้นตอนต่างๆ เราจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล, SMS หรือ LINE
วงเงินกู้ 500 บาทเป็นวงเงินแรกเข้า เมื่อท่านผ่อนชำระจนครบแล้ว บริษัทสามารถพิจารณาวงเงินกู้เพิ่มให้ได้ สูงสุด 5,000 บาท
ไม่สามารถสมัครได้ -- เราให้บริการได้เฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ตามเงื่อนไขของใบอนุญาตสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

คำถาม เมื่อเงินกู้อนุมัติแล้ว

 • ชำระผ่าน PromptPay QR code (แนะนำช่องทางนี้ สะดวกที่สุด)
 • โอนเงินเข้าบัญชี
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบค่างวด, ยอดคงเหลือ, ประวัติการชำระเงิน, เช็คผลอนุมัติทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง LINE PKR เงินกู้
ติดต่อผ่านช่องทาง Support Ticket และแจ้งวันที่ต้องการปิดยอด เจ้าหน้าที่จะคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้าง
เกิดข้อผิดพลาด เว็บไม่ตอบสนองการใช้งาน กรุณาโหลดใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ โหลดใหม่ คลิกที่นี่ 🗙

พยายามติดต่อ server...

ติดต่อ server ไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบอินเตอร์เน็ตของท่าน และโหลดหน้านี้ใหม่

ไม่สามารถเชื่อมต่อ server ได้ โหลดหน้านี้ใหม่ คลิกที่นี่